ชื่อหนังสือ ข่าวสารตลาดแรงงานภาคตะวันออก รายเดือน กุมภาพันธ์ 2552
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานภูมิภาคจังหวัดระยอง
ชนิดเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 606 ศ - ข 2552
พิมพลักษณ์ ระยอง : ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานภูมิภาคจังหวัดระยอง , 2552
ลักษณะทางกายภาพ
ISBN
หัวเรื่อง ข่าวสาร, ข่าวสารตลาดแรงงาน
สารสังเขป ข่าวสารตลาดแรงงานภาคตะวันออก รายเดือน กุมภาพันธ์ 2552
วันที่บันทึกข้อมูล 01/04/2552
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1ข่าวสารตลาดแรงงานภาคตะวันออก รายเดือน กุมภาพันธ์ 2552 491020400007644_0.pdf