ชื่อหนังสือ ผลผลิตที่ 2กิจกรรมที่ 1 พิจารณาการทำงานของคนต่างด้าว (ประจำปีงบประมาณ 2552)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กองแผนงานและสารสนเทศ
ชนิดเอกสาร M
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 103 ก - ร 2550
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กรมการจัดหางาน , 2551
ลักษณะทางกายภาพ ตาราง.แฟ้มข้อมูล
ISBN
หัวเรื่อง ผลการดำเนินงาน, รายงานผลการปฏิบัติงาน กรมการจัดหางาน
สารสังเขป ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 1 พิจารณาการทำงานของคนต่างด้าว (ประจำปีงบประมาณ 2552)
วันที่บันทึกข้อมูล 14/11/2551
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 1 พิจารณาการทำงานของคนต่างด้าว (คน) (ประจำปีงบประมาณ 2552) 739020400006871_6.xls
2ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 1 พิจารณาการทำงานของคนต่างด้าว (ครั้ง) (ประจำปีงบประมาณ 2552) 335020400006871_7.xls