ชื่อหนังสือ จำนวนต่างด้าวคงเหลือ ทำงานในประเทศไทย(ประจำปีงบประมาณ 2552)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กองแผนงานและสารสนเทศ
ชนิดเอกสาร M
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 104 ก - ร 2550
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กรมการจัดหางาน , 2551
ลักษณะทางกายภาพ ตาราง.แฟ้มข้อมูล
ISBN
หัวเรื่อง ผลการดำเนินงาน, รายงานผลการปฏิบัติงาน กรมการจัดหางาน
สารสังเขป จำนวนต่างด้าวคงเหลือ ทำงานในประเทศไทย (ประจำปีงบประมาณ 2552)
วันที่บันทึกข้อมูล 14/11/2551
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
2จำนวนต่างด้าวคงเหลือ ทำงานในประเทศไทย (ประจำปีงบประมาณ 2552) 545020400006865_12.xls