ชื่อหนังสือ รายงานผลการปฏิบัติงานทั่วประเทศ : งานข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน (03103) (ประจำปีงบประมาณ 2552)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กองแผนงานและสารสนเทศ
ชนิดเอกสาร M
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 104 ก - ร 2550
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กรมการจัดหางาน , 2551
ลักษณะทางกายภาพ ตาราง.แฟ้มข้อมูล
ISBN
หัวเรื่อง ผลการดำเนินงาน, รายงานผลการปฏิบัติงาน กรมการจัดหางาน
สารสังเขป รายงานผลการปฏิบัติงานทั่วประเทศ : ข้อมูลข่าวตลาดแรงงาน (03103) จำแนกรายเดือน (ประจำปีงบประมาณ 2552)
วันที่บันทึกข้อมูล 14/11/2551
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1รายงานผลการปฏิบัติงานทั่วประเทศ : ข้อมูลข่าวตลาดแรงงาน (03103) จำแนกรายเดือน (ประจำปีงบประมาณ 2552) 722020400006863_1.xls