ชื่อหนังสือ สถานที่ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานในสังกัดกรมการจัดหางาน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กรมการจัดหางาน
ชนิดเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 003 ก - ค 2551
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กรมการจัดหางาน , 2551
ลักษณะทางกายภาพ 23 หน้า.
ISBN
หัวเรื่อง ประเภทเอกสารตามมาตรา 7, 7(3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
สารสังเขป สถานที่ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานในสังกัดกรมการจัดหางาน
วันที่บันทึกข้อมูล 29/10/2551
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1สถานที่ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานในสังกัดกรมการจัดหางาน23955020400006840_0.pdf