ชื่อหนังสือ ผลผลิตที่ 1 ประชาชนได้รับบริการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำ (ประจำปีงบประมาณ 2551)05
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กองแผนงานและสารสนเทศ
ชนิดเอกสาร M
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 103 ก - ร 2550
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กรมการจัดหางาน , 2551
ลักษณะทางกายภาพ ตาราง.แฟ้มข้อมูล
ISBN
หัวเรื่อง ผลการดำเนินงาน, รายงานผลการปฏิบัติงาน กรมการจัดหางาน
สารสังเขป ผลผลิตที่ 1 ประชาชนได้รับบริการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำ
วันที่บันทึกข้อมูล 09/06/2551
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1ปก คำนำ สารบัญ 461020400006400_0.xls