ชื่อหนังสือ คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ 77/2551 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2551 เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียนเพื่อออกใบอนุญาตและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 แก้ไขหน้า 6
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กองนิติการ
ชนิดเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 101 ค - ส 2551
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กองนิติการ , 2551
ลักษณะทางกายภาพ
ISBN
หัวเรื่อง กฎหมาย ข้อบังคับ, กฎหมายกรมการจัดหางาน
สารสังเขป คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ 77/2551 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2551 เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียนเพื่อออกใบอนุญาตและปฏิบัติตามพระราชยบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551
วันที่บันทึกข้อมูล 14/05/2551
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ 77/2551 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2551 เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียนเพื่อออกใบอนุญาตและปฏิบัติตามพระราชยบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.255171056020400006309_0.pdf