ชื่อหนังสือ ตารางเปรียบเทียบพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ 2521 กับพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ 2550
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กองนิติการ
ชนิดเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 107 ก - พ 2551
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กองนิติการ , 2551
ลักษณะทางกายภาพ
ISBN
หัวเรื่อง กฎหมาย ข้อบังคับ, กฎหมายกรมการจัดหางาน
สารสังเขป ตารางเปรียบเทียบพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ 2521 กับพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ 2550
วันที่บันทึกข้อมูล 27/02/2551
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1ตารางเปรียบเทียบพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ 2521 กับพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ 2550 1482020400006024_0.pdf