ชื่อหนังสือ ผลผลิตที่ 1 การจัดหางานในประเทศ (ประจำปีงบประมาณ 2551)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กองแผนงานและสารสนเทศ
ชนิดเอกสาร M
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 103 ก - ร 2550
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กรมการจัดหางาน , 2551
ลักษณะทางกายภาพ ตาราง.แฟ้มข้อมูล
ISBN
หัวเรื่อง ผลการดำเนินงาน, รายงานผลการปฏิบัติงาน กรมการจัดหางาน
สารสังเขป ผลผลิตที่ 1 การจัดหางานในประเทศ (ประจำปีงบประมาณ 2551)
วันที่บันทึกข้อมูล 11/02/2551
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1ผลผลิตที่ 1 การจัดหางานในประเทศ (ประจำปีงบประมาณ 2551) 1316020400005980_10.xls