ชื่อหนังสือ จำนวนต่างด้าวคงเหลือ ทำงานในประเทศไทย (ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย) (ประจำปีงบประมาณ 2551)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กองแผนงานและสารสนเทศ
ชนิดเอกสาร M
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 104 ก - ร 2550
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กรมการจัดหางาน , 2551
ลักษณะทางกายภาพ ตาราง.แฟ้มข้อมูล
ISBN
หัวเรื่อง ผลการดำเนินงาน, รายงานผลการปฏิบัติงาน กรมการจัดหางาน
สารสังเขป จำนวนต่างด้าวคงเหลือ ทำงานในประเทศไทย
วันที่บันทึกข้อมูล 08/02/2551
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1จำนวนต่างด้าวคงเหลือ ทำงานในประเทศไทย 1354020400005969_9.xls