ชื่อหนังสือ สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2550 จังหวัดอุทัยธานี
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี
ชนิดเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 104 ส - ส 2550
พิมพลักษณ์ จังหวัดอุทัยธานี : สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี , 2550
ลักษณะทางกายภาพ
ISBN
หัวเรื่อง ผลการดำเนินงาน,รายงานผลการปฏิบัติงานสำนักงานจัดหางาน
สารสังเขป สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2550 จังหวัดอุทัยธานี
วันที่บันทึกข้อมูล 15/11/2550
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2550 จังหวัดอุทัยธานี 244020400005551_0.pdf