ชื่อหนังสือ รวมกฎหมายกรมการจัดหางาน (ฉบับเพิ่มเติม)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กองนิติกร
ชนิดเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 300.03 น - ร 2546
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : นิติธรรม , 2546
ลักษณะทางกายภาพ 181 หน้า
ISBN 974-203-007-3
หัวเรื่อง กฎหมาย ข้อบังคับ, กฎหมายกรมการจัดหางาน
สารสังเขป พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528,พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศง 2528 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544,ระเบียบกระทรวงแรงงาน ว่าด้วยการพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นสถานตรวจสุขภาพ,ระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าด้วยการลงโทษทางทะเบียน การหักหลักประกันและการดำเนินคดีผู้กระทำผิดตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 และพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2521 พ.ศ.2543,พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521,พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544,กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544,พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
วันที่บันทึกข้อมูล 06/08/2546
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1ปก คำนำ สารบัญ 345020400000548_0.pdf
2พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528,พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศง 2528 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544,ระเบียบกระทรวงแรงงาน ว่าด้วยการพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นสถานตรวจสุขภาพ1-48551020400000548_1.pdf
3ระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าด้วยการลงโทษทางทะเบียน การหักหลักประกันและการดำเนินคดีผู้กระทำผิดตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 และพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2521 พ.ศ.254349-112389020400000548_2.pdf
4พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521,พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544,กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544,พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542113-181392020400000548_3.pdf