ชื่อหนังสือ การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กองนิติการ
ชนิดเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 312 ก - ก 2550
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กองนิติการ , 2550
ลักษณะทางกายภาพ
ISBN
หัวเรื่อง กฎหมาย ข้อบังคับ, 7(4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ
สารสังเขป การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
วันที่บันทึกข้อมูล 03/09/2550
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1ปก คำนำ สารบัญ 1018020400005220_0.pdf