ชื่อหนังสือ วารสารข่าวสารตลาดแรงงานภาคเหนือ ปีที่ 14 ฉบับที่ 37 ประจำเดือนกรกฎาคม 2550
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานภูมิภาคจังหวัดลำปาง
ชนิดเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 606 ว - ศ 2550
พิมพลักษณ์ ลำปาง : ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดลำปาง , 2550
ลักษณะทางกายภาพ 12 หน้า.
ISBN
หัวเรื่อง ข่าวสาร, ข่าวสารตลาดแรงงาน
สารสังเขป วารสารข่าวสารตลาดแรงงานภาคเหนือ ปีที่ 15 ฉบับที่ 37 ประจำเดือนกรกฎาคม 2550
วันที่บันทึกข้อมูล 07/08/2550
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1วารสารข่าวสารตลาดแรงงานภาคเหนือ ปีที่ 15 ฉบับที่ 37 ประจำเดือนกรกฎาคม 25501-12392020400005125_0.pdf