ชื่อหนังสือ LMI วารสารข่าวสารตลาดแรงงานภาคใต้ ปีที่ 13 ฉบับที่ 11 ประจำเดือนมิถุนายน 2550
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานภูมิภาคจังหวัดสงขลา
ชนิดเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 605 ศ - ว 2550
พิมพลักษณ์ สงขลา : ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดสงขลา , 2550
ลักษณะทางกายภาพ 8 หน้า
ISBN
หัวเรื่อง ข่าวสาร, ข่าวสารตลาดแรงงาน
สารสังเขป LMI วารสารข่าวสารตลาดแรงงานภาคใต้ ปีที่ 13 ฉบับที่ 11 ประจำเดือนมิถุนายน 2550
วันที่บันทึกข้อมูล 20/06/2550
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1LMI วารสารข่าวสารตลาดแรงงานภาคใต้ ปีที่ 13 ฉบับที่ 11 ประจำเดือนมิถุนายน 25501-12246020400005000_0.pdf