ชื่อหนังสือ ข่าวสารตลาดแรงงาน ปีที่ 3 ฉบับที่ 7 ประจำเดือนมีนาคม ปี 2550
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 6
ชนิดเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร
ภาษา ไทย
เลขหมู่
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 6 , 2550
ลักษณะทางกายภาพ
ISBN
หัวเรื่อง ข่าวสาร, ข่าวสารตลาดแรงงาน
สารสังเขป สถานการณ์ตลาดแรงงาน ณ สำนกจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 6,มุขสุขภาพ,ปกิณกะ,ภาษาสนุก,บทความ,เส้นทางสู่อาชีพ,ข่าวประชาสัมพันธ์,งานว่างรอคุณอยู่
วันที่บันทึกข้อมูล 12/06/2550
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1สรุปสถานการณ์ตลาดแรงงาน 36020400004972_0.pdf
2ความไม่สอดคล้องของตลาดแรงงาน 44020400004972_1.pdf
3ภาษาสนุก 45020400004972_2.pdf
4บทความ 35020400004972_3.pdf