ชื่อหนังสือ วารสารข่าวสารตลาดแรงงานภาคกลาง ปีที่ 14 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม 2550
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กองวิจัยตลาดแรงงาน
ชนิดเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 606 ก - ว 2550
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กรมการจัดหางาน , 2550
ลักษณะทางกายภาพ 12 หน้า.
ISBN
หัวเรื่อง ข่าวสาร, ข่าวสารตลาดแรงงาน
สารสังเขป LMI วารสารข่าวสารตลาดแรงงานภาคกลาง ปีที่ 14 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม 2550
วันที่บันทึกข้อมูล 08/06/2550
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1LMI วารสารข่าวสารตลาดแรงงานภาคกลาง ปีที่ 14 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม 25501-12252020400004929_0.pdf