ชื่อหนังสือ ข่าวสารตลาดแรงงานภาคตะวันออก ปีที่ 14 ฉบับที่ 172 ประจำเดือนเมษายน 2550
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานภูมิภาคจังหวัดระยอง
ชนิดเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 605 ข - ศ 2550
พิมพลักษณ์ จังหวัดระยอง : ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดระยอง , 2550
ลักษณะทางกายภาพ 12 หน้า
ISBN
หัวเรื่อง ข่าวสาร, ข่าวสารตลาดแรงงาน
สารสังเขป ข่าวสารตลาดแรงงานภาคตะวันออก ปีที่ 14 ฉบับที่ 172 ประจำเดือนเมษายน 2550
วันที่บันทึกข้อมูล 15/05/2550
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1ข่าวสารตลาดแรงงานภาคตะวันออก ปีที่ 14 ฉบับที่ 172 ประจำเดือนเมษายน 25501-12235020400004874_0.pdf