ชื่อหนังสือ วารสารข่าวสารตลาดแรงงานภาคกลาง ปีที่ 14 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน เมษายน 2550
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กองวิจัยตลาดแรงงาน
ชนิดเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 605 ก - ว 2550
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กรมการจัดหางาน , 2550
ลักษณะทางกายภาพ
ISBN
หัวเรื่อง ข่าวสาร, ข่าวสารตลาดแรงงาน
สารสังเขป วารสารข่าวสารตลาดแรงงานภาคกลาง ปีที่ 14 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน เมษายน 2550
วันที่บันทึกข้อมูล 11/05/2550
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1วารสารข่าวสารตลาดแรงงานภาคกลาง ปีที่ 14 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน เมษายน 2550 13020400004854_0.pdf