ชื่อหนังสือ ข่าวสารตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีที่ 13 ฉบับที่ 5 ประจำเดือน มีนาคม 2550
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น
ชนิดเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 606 ศ - ว 2550
พิมพลักษณ์ สงขลา : ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดสงขลา , 2550
ลักษณะทางกายภาพ
ISBN
หัวเรื่อง ข่าวสาร, ข่าวสารตลาดแรงงาน
สารสังเขป ข่าวสารตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีที่ 13 ฉบับที่ 5 ประจำเดือน มีนาคม 2550
วันที่บันทึกข้อมูล 02/05/2550
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1ข่าวสารตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีที่ 13 ฉบับที่ 5 ประจำเดือน มีนาคม 2550 14020400004807_0.pdf