ชื่อหนังสือ รายงานผลการปฏิบัติงานทั่วประเทศ : จัดหางานต่างประเทศ (03201) (ประจำปีงบประมาณ 2550)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กองแผนงานและสารสนเทศ
ชนิดเอกสาร M
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 903 ก - ร 2550
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กรมการจัดหางาน , 2550
ลักษณะทางกายภาพ ตาราง.แฟ้มข้อมูล
ISBN
หัวเรื่อง ผลการดำเนินงาน, รายงานผลการปฏิบัติงาน กรมการจัดหางาน
สารสังเขป รายงานผลการปฏิบัติงานทั่วประเทศ : จัดหางานต่างประเทศ (03201) จำแนกรายเดือน
วันที่บันทึกข้อมูล 30/03/2550
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1รายงานผลการปฏิบัติงานทั่วประเทศ : จัดหางานต่างประเทศ (03201) จำแนกรายเดือน 784020400004640_5.xls