ชื่อหนังสือ รายงานผลการปฏิบัติงานทั่วประเทศ : งานข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน (03103) (ประจำปีงบประมาณ 2550)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กองแผนงานและสารสนเทศ
ชนิดเอกสาร M
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 903 ก - ร 2550
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กรมการจัดหางาน , 2550
ลักษณะทางกายภาพ ตาราง.แฟ้มข้อมูล
ISBN
หัวเรื่อง ผลการดำเนินงาน, รายงานผลการปฏิบัติงาน กรมการจัดหางาน
สารสังเขป รายงานผลการปฏิบัติงานทั่วประเทศ : ข้อมูลข่าวตลาดแรงงาน (03103) จำแนกรายเดือน
วันที่บันทึกข้อมูล 30/03/2550
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1รายงานผลการปฏิบัติงานทั่วประเทศ : ข้อมูลข่าวตลาดแรงงาน (03103) จำแนกรายเดือน 691020400004639_5.xls