ชื่อหนังสือ ผลผลิตที่ 1 ประชาชนได้รับบริการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำ (ประจำปีงบประมาณ 2550)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กองแผนงานและสารสนเทศ
ชนิดเอกสาร M
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 903 ก - ร 2550
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กรมการจัดหางาน , 2550
ลักษณะทางกายภาพ ตาราง.แฟ้มข้อมูล
ISBN
หัวเรื่อง ผลการดำเนินงาน, รายงานผลการปฏิบัติงาน กรมการจัดหางาน
สารสังเขป ผลผลิตที่ 1 ประชาชนได้รับบริการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำ
วันที่บันทึกข้อมูล 06/03/2550
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1ผลผลิตที่ 1 ประชาชนได้รับบริการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำ 1081020400004414_7.xls