ชื่อหนังสือ สรุปผลการดำเนินการงานคาราวานแก้จน เพื่อส่งเสริมการมีงานทำ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สำนักงานเลขานุการกรม
ชนิดเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 105 ส - ส 2550
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กรมการจัดหางาน , 2550
ลักษณะทางกายภาพ 17 หน้า.
ISBN
หัวเรื่อง ผลการดำเนินงาน, รายงานผลการปฏิบัติงาน กรมการจัดหางาน
สารสังเขป สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2550
วันที่บันทึกข้อมูล 08/02/2550
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 25501-17712020400004385_0.pdf