ชื่อหนังสือ กิจกรรม/โครงการ ตามผลผลิตที่ 3 ปีงบประมาณ 2550 (4 โครงการ)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กรมการจัดหางาน
ชนิดเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 103 ก - ป 2549
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กรมการจัดหางาน , 2549
ลักษณะทางกายภาพ 5 หน้า.
ISBN
หัวเรื่อง ผลการดำเนินงาน, รายงานผลการปฏิบัติงาน กรมการจัดหางาน
สารสังเขป กิจกรรม/โครงการ ตามผลผลิตที่ 3 ปีงบประมาณ 2550 (4 โครงการ)
วันที่บันทึกข้อมูล 26/10/2549
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1กิจกรรม/โครงการ ตามผลผลิตที่ 3 ปีงบประมาณ 2550 (4 โครงการ)51009020400004226_0.pdf
2  565