ชื่อหนังสือ บอกเล่าเก้าสิบจากนิติกร ปี 2538
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กองนิติการ
ชนิดเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 300.03 น - บ 2538
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ร.ส.พ. , 2538
ลักษณะทางกายภาพ 10 หน้า
ISBN
หัวเรื่อง กฎหมาย ข้อบังคับ, กฎหมายกรมการจัดหางาน
สารสังเขป หลักทั่วไปในการประนอมข้อพิพาท,
วันที่บันทึกข้อมูล 14/03/2546