ชื่อหนังสือ บอกเล่าเก้าสิบจากนิติกร ปี 2544
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กองนิติการ
ชนิดเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 300.03 น - บ 2544
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ร.ส.พ. , 2544
ลักษณะทางกายภาพ 170 หน้า
ISBN
หัวเรื่อง กฎหมาย ข้อบังคับ, กฎหมายกรมการจัดหางาน
สารสังเขป การบังคับใช้กฎหมาย, รักษาราชการแทนและรักษาการในตำแหน่ง, คำพิพากษาศาลแพ่งธนบุรี, แนวทางการพิจารณาคืนค่าบริการและค่าใช้จ่ายแก่ คนหางาน, การรับส่งงานในหน้าที่ราชการ, การซื้อการจ้าง, การดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางราชการ, ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ,
วันที่บันทึกข้อมูล 14/03/2546
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1ปก คำนำ สารบัญ 186020400000363_0.pdf
2การบังคับใช้กฎหมาย, รักษาราชการแทนและรักษาการในตำแหน่ง, คำพิพากษาศาลแพ่งธนบุรี, แนวทางการพิจารณาคืนค่าบริการและค่าใช้จ่ายแก่1-72209020400000363_1.pdf
3การจัดหางานผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต,การพาลูกจ้างไปทำงานในต่างประเทศ,ฟ้องสายหรือตัวแทนของบริษัทจัดหางานต่อศาลแรงงานได้หรือไม่ได้73-97182020400000363_2.pdf