ชื่อหนังสือ แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กองตรวจและคุ้มครองคนหางาน
ชนิดเอกสาร
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 307 ก - ต 2548
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กองตรวจและคุ้มครองคนหางาน , 2548
ลักษณะทางกายภาพ 13 หน้า
ISBN
หัวเรื่อง กฎหมาย ข้อบังคับ, 7(4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ
สารสังเขป แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว
วันที่บันทึกข้อมูล 09/11/2548
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว1-13375020400003329_0.pdf