ชื่อหนังสือ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และถือเป็นนโยบายสำคัญในปีงบประมาณ 2548
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กองนิติการ
ชนิดเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 312 ก - ม 2548
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กรมการจัดหางาน , 2548
ลักษณะทางกายภาพ 11 หน้า
ISBN
หัวเรื่อง กฎหมาย ข้อบังคับ, 7(4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ
สารสังเขป มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และถือเป็นนโยบายสำคัญในปีงบประมาณ 2548
วันที่บันทึกข้อมูล 10/03/2548
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1ปก คำนำ สารบัญ1-1153020400002706_2.pdf