ชื่อหนังสือ สั่งให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2548
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กองตรวจและคุ้มครองคนหางาน
ชนิดเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 911 ก - ข 2547
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กองตรวจและคุ้มครองคนหางาน , 2547
ลักษณะทางกายภาพ
ISBN
หัวเรื่อง กฎหมาย ข้อบังคับ, 7(4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ
สารสังเขป
วันที่บันทึกข้อมูล 21/06/2547
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1ปก คำนำ สารบัญ1520020400002307_0.pdf