ชื่อหนังสือ คำสั่งนายทะเบียนจัดหางานกลาง ที่ 9/2547 สั่งให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กองตรวจและคุ้มครองคนหางาน
ชนิดเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 307 ก - ส 2547
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กองตรวจและคุ้มครองคนหางาน , 2547
ลักษณะทางกายภาพ 1 หน้า.
ISBN
หัวเรื่อง กฎหมาย ข้อบังคับ, 7(4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ
สารสังเขป
วันที่บันทึกข้อมูล 25/05/2547
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1สั่งให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 25281439020400002257_0.pdf