ชื่อหนังสือ รวมกฎหมายกรมการจัดหางาน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กรมการจัดหางาน
ชนิดเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 312 ก - ร 2544
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : นิติธรรม , 2544
ลักษณะทางกายภาพ 651 หน้า
ISBN 974-203-007-3
หัวเรื่อง กฎหมาย ข้อบังคับ, กฎหมายกรมการจัดหางาน
สารสังเขป พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537,กฎกระทรวง,ระเบียบกระทรวง,ประกาศกระทรวง,คำสั่งกระทรวง,ระเบียบกรม,ประกาศกรมการจัดหางาน,คำสั่งกรมการจัดหางาน,แบบ,กฎหมายการทำงานของคนต่างด้าว,พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521,พระราชกฤษฎีกา,กฎกระทรวง,ประกาศกระทรวง,คำสั่งกระทรวง,ระเบียบกรมการจัดหางาน,คำสั่งกรมการจัดหางาน,กฏหมายสงเคราะห์อาชีพคนไทย,พระราชบัญญัติสงเคราะห์อาชีพแก่คนไทย พ.ศ. 2499,พระราชกฤษฎีกา,กฎกระทรวง,ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมว่าด้วยการเข้ามาดำเนินงานขององค์กรเอกชนต่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ.2541,ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการดำเนินงานขององค์การเอกชนต่างประเทศว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้ามาดำเนินงานขององค์การเอกชนต่างประเทศในประเทศไทยและการจัดตั้งสำนักงานภูมิภาคในประเทศไทย พ.ศ.2543,กฎหมายคนเข้าเมือง,พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537,กฏกระทรวง,ระเบียบกระทรวง,ประกาศทรวง,คำสั่งกระทรวง,ระเบียบกรม,ประกาศกรมการจัดหางาน,คำสั่งกรมการจัดหางาน,กฎหมายการทำงานของคนต่างด้าว,กฎกระทรวง,ประกาศกระทรวง,ระเบียนกรมการจัดหางาน,คำสั่งกรมการจัดหางาน,แบบ ตท.1-5,กฎหมายสงเคราะห์อาชีพคนไทย,พระราชบัญญัติสงเคราะห์อาชีพแก่คนไทย พ.ศ.2499,,กฎหมายการเข้ามาดำเนินงานขององค์การเอกชนต่างประเทศ,ระเบียนกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมว่าด้วยการเข้ามาดำเนินงานขององค์การเอกชนต่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ.2541 ,,ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการดำเนินงานขององค์การเอกชนต่างประเทศว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้ามาดำเนินงานขององค์การเอกชนต่างประเทศในประเทศว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับเข้ามาดำเนินงานขององค์การเอกชนต่างประเทศในประเทศไทยและการจัดตั้งสำนักงานภูมิภาคในประเทศไทย พ.ศ.2543
วันที่บันทึกข้อมูล 02/10/2544
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1รวมกฎหมายกรมการจัดหางาน 551020400000185_0.pdf
2พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537,กฏกระทรวง,ระเบียบกระทรวง,ประกาศทรวง,คำสั่งกระทรวง,ระเบียบกรม,ประกาศกรมการจัดหางาน,คำสั่งกรมการจัดหางาน1-404671020400000185_1.pdf
3กฎหมายการทำงานของคนต่างด้าว,กฎกระทรวง,ประกาศกระทรวง,ระเบียนกรมการจัดหางาน,คำสั่งกรมการจัดหางาน,แบบ ตท.1-5,กฎหมายสงเคราะห์อาชีพคนไทย,พระราชบัญญัติสงเคราะห์อาชีพแก่คนไทย พ.ศ.2499,,กฎหมายการเข้ามาดำเนินงานขององค์การเอกชนต่างประเทศ,ระเบียนกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมว่าด้วยการเข้ามาดำเนินงานขององค์การเอกชนต่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ.2541 ,405-570630020400000185_2.pdf
4ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการดำเนินงานขององค์การเอกชนต่างประเทศว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้ามาดำเนินงานขององค์การเอกชนต่างประเทศในประเทศว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับเข้ามาดำเนินงานขององค์การเอกชนต่างประเทศในประเทศไทยและการจัดตั้งสำนักงานภูมิภาคในประเทศไทย พ.ศ.2543571-623468020400000185_3.pdf