ชื่อหนังสือ คำสั่งนายทะเบียนการทำงานของคนต่างด้าว เรื่อง การเพิกถอนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์
ชนิดเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 101 ส- ค 2561
พิมพลักษณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์ , 2561
ลักษณะทางกายภาพ 1 หน้า.
ISBN
หัวเรื่อง ประเภทเอกสารตามมาตรา 9, 9(1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
สารสังเขป คำสั่งนายทะเบียนการทำงานของคนต่างด้าว ที่ ๐๐๑/๒๕๖๑ เรื่อง การเพิกถอนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว สัญชาติเมียนมา ตำแหน่งกรรมกร
วันที่บันทึกข้อมูล 13/02/2561
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1คำสั่งนายทะเบียนการทำงานของคนต่างด้าว ที่ ๐๐๑/๒๕๖๑ เรื่อง การเพิกถอนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว สัญชาติเมียนมา ตำแหน่งกรรมกร 1020400017481_0.pdf