ชื่อหนังสือ วารสารจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ชนิดเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 902 ส - ว 2561
พิมพลักษณ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน : สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน , 2561
ลักษณะทางกายภาพ
ISBN
หัวเรื่อง ผลการดำเนินงาน, รายงานผลการปฏิบัติงานของกรมการจัดหางาน
สารสังเขป วารสารจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
วันที่บันทึกข้อมูล 09/02/2561
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1วารสารจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 12020400017477_0.pdf