ชื่อหนังสือ สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2561
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก
ชนิดเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 902 ศ - ส 2561
พิมพลักษณ์ จังหวัดราชบุรี : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก , 2561
ลักษณะทางกายภาพ 8 หน้า.
ISBN
หัวเรื่อง ผลการดำเนินงาน, รายงานผลการปฏิบัติงานของกรมการจัดหางาน
สารสังเขป สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2561
วันที่บันทึกข้อมูล 09/02/2561
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2561 7020400017474_0.pdf