ชื่อหนังสือ แผนยุทธศาสตร์กรมการจัดหางาน พ.ศ. 2560 - 2564
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมการจัดหางาน
ชนิดเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 902 ก - ผ 2561
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมการจัดหางาน , 2561
ลักษณะทางกายภาพ 109 หน้า.
ISBN
หัวเรื่อง ประเภทเอกสารตามมาตรา 9, 9(2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
สารสังเขป แผนยุทธศาสตร์กรมการจัดหางาน พ.ศ. 2560 - 2564
วันที่บันทึกข้อมูล 08/02/2561
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1แผนยุทธศาสตร์กรมการจัดหางาน พ.ศ. 2560 - 2564 8020400017466_0.pdf