ชื่อหนังสือ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวหลังสิ้นสุดการจดทะเบียน (ผลงานเรื่องที่ 1)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ จำนงค์ ทรงเคารพ
ชนิดเอกสาร MT
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ชพ 12.05.6 จ 713 ค 2560
พิมพลักษณ์ กรมการจัดหางาน : สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว , 2560
ลักษณะทางกายภาพ 11 หน้า
ISBN
หัวเรื่อง ผลงานวิชาการ, การบริหารงาน,นโยบาย,แผนงาน, แนวปฏิบัติ, การดำเนินงาน
สารสังเขป การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานอย่างยั่งยืน
วันที่บันทึกข้อมูล 01/02/2561
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานอย่างยั่งยืน149020400017457_0.pdf