ชื่อหนังสือ การชำระเงินค่าธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตทำงาน ของแรงงานต่างด้าวเคาน์เตอร์เซอร์วิส (ผลงานเรื่องที่ 1)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ศรีเสาวลักษณ์ ศรีคะขชินทร์
ชนิดเอกสาร MT
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ชพ 12.05.6 ศ 111 ก 2560
พิมพลักษณ์ กรมการจัดหางาน : สำนักงานเลขานุการกรม , 2560
ลักษณะทางกายภาพ 14 หน้า : ภาคผนวก.
ISBN
หัวเรื่อง ผลงานวิชาการ, การบริหารงาน,นโยบาย,แผนงาน, แนวปฏิบัติ, การดำเนินงาน
สารสังเขป การชำระเงินค่าธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตทำงาน ของแรงงานต่างด้าวเคาน์เตอร์เซอร์วิส
วันที่บันทึกข้อมูล 01/02/2561
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1การชำระเงินค่าธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตทำงาน ของแรงงานต่างด้าวเคาน์เตอร์เซอร์วิส141020400017449_0.pdf
2บรรณานุกรม , ภาคผนวก 1020400017449_1.pdf