ชื่อหนังสือ การพัฒนากฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว (ผลงานเรื่องที่ 2)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สุเทพ เบญจภาคีสกุล
ชนิดเอกสาร MT
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ชพ 12.05.6 ส 781 ก 2560
พิมพลักษณ์ กรมการจัดหางาน : กองนิติการ , 2560
ลักษณะทางกายภาพ 12 หน้า : ภาคผนวก.
ISBN
หัวเรื่อง ผลงานวิชาการ, พระราชบัญญัติ,พระราชกำหนดควบคุมการทำงานของแรงงานต่างด้าว แรงงานต่างชาติ,อพยพแรงงาน
สารสังเขป การพัฒนากฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว
วันที่บันทึกข้อมูล 31/01/2561
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1การพัฒนากฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว123020400017447_0.pdf
2บรรณานุกรม, ภาคผนวก 1020400017447_1.pdf