ชื่อหนังสือ การพัฒนางานตรวจสอบภายในตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ (ผลงานเรื่องที่ 2)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ อาภัสรา ชุมทอง
ชนิดเอกสาร MT
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ชพ 12.05.6 อ 111 ก 2560
พิมพลักษณ์ กรมการจัดหางาน : กลุ่มตรวจสอบภายใน , 2560
ลักษณะทางกายภาพ 15 หน้า : ภาคผนวก.
ISBN
หัวเรื่อง ผลงานวิชาการ, การบริหารงาน,นโยบาย,แผนงาน, แนวปฏิบัติ, การดำเนินงาน
สารสังเขป การพัฒนางานตรวจสอบภายในตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ
วันที่บันทึกข้อมูล 31/01/2561
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1การพัฒนางานตรวจสอบภายในตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ153020400017445_0.pdf
2บรรณานุกรม, ภาคผนวก 1020400017445_1.pdf