ชื่อหนังสือ ลดข้อผิดพลาดจากการตรวจสอบภายในด้านการเงิน การบัญชี การเบิกจ่าย การควบคุมทรัพย์สินการประเมินผลการควบคุมภายใน และแนวทางแก้ไข (ผลงานเรื่องที่ 1)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ อาภัสรา ชุมทอง
ชนิดเอกสาร MT
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ชพ 12.05.6 อ 111 ล 2560
พิมพลักษณ์ กรมการจัดหางาน : กลุ่มตรวจสอบภายใน , 2560
ลักษณะทางกายภาพ 20 หน้า : ภาคผนวก.
ISBN
หัวเรื่อง ผลงานวิชาการ, การบริหารงาน,นโยบาย,แผนงาน, แนวปฏิบัติ, การดำเนินงาน
สารสังเขป ลดข้อผิดพลาดจากการตรวจสอบภายในด้านการเงิน การบัญชี การเบิกจ่าย การควบคุมทรัพย์สินการประเมินผลการควบคุมภายใน และแนวทางแก้ไข
วันที่บันทึกข้อมูล 31/01/2561
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1ลดข้อผิดพลาดจากการตรวจสอบภายในด้านการเงิน การบัญชี การเบิกจ่าย การควบคุมทรัพย์สินการประเมินผลการควบคุมภายใน และแนวทางแก้ไข202020400017444_0.pdf
2บรรณานุกรม, ภาคผนวก 1020400017444_1.pdf