ชื่อหนังสือ การบริหารทรัพยากรบุคคลรองรับยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนของประเทศ (ผลงานเรื่องที่ ๒)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สายบัว หุ่นจันทร์
ชนิดเอกสาร MT
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 701 ว 549 ก 2560
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กองบริหารทรัพยากรบุคคล , 2560
ลักษณะทางกายภาพ 10 หน้า.
ISBN
หัวเรื่อง ผลงานวิชาการ, การบริหารงาน,นโยบาย,แผนงาน, แนวปฏิบัติ
สารสังเขป การบริหารทรัพยากรบุคคลรองรับยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนของประเทศ
วันที่บันทึกข้อมูล 29/01/2561
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1การบริหารทรัพยากรบุคคลรองรับยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนของประเทศ103020400017440_0.pdf