ชื่อหนังสือ การบริหารและพัฒนาบุคลากรของกรมการจัดหางานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) (ผลงานเรื่องที่ ๒)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ วิชิต อินทรเจริญ
ชนิดเอกสาร MT
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 701 ว 549 ก 2560
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กองบริหารทรัพยากรบุคคล , 2560
ลักษณะทางกายภาพ 15 หน้า.
ISBN
หัวเรื่อง ผลงานวิชาการ, การบริหารงาน,นโยบาย,แผนงาน, แนวปฏิบัติ
สารสังเขป การบริหารและพัฒนาบุคลากรของกรมการจัดหางานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
วันที่บันทึกข้อมูล 29/01/2561
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1การบริหารและพัฒนาบุคลากรของกรมการจัดหางานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)156020400017438_0.pdf