ชื่อหนังสือ การดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในผลของความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (ผลงานเรื่องที่ ๑)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ วิชิต อินทรเจริญ
ชนิดเอกสาร MT
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 701 ว 549 ก 2560
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กองบริหารทรัพยากรบุคคล , 2560
ลักษณะทางกายภาพ 20 หน้า.
ISBN
หัวเรื่อง ผลงานวิชาการ, การบริหารงาน,นโยบาย,แผนงาน, แนวปฏิบัติ
สารสังเขป การดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในผลของความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
วันที่บันทึกข้อมูล 29/01/2561
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1การดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในผลของความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่202020400017437_0.pdf