ชื่อหนังสือ ระบบฐานข้อมูลกลางทะเบียนคนหางานและทะเบียนนายจ้าง กรมการจัดหางาน (ผลงานเรื่องที่ ๒)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กิจจา จงเป็นสุขเลิศ
ชนิดเอกสาร MT
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 715 ก 637 ก 2560
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร , 2560
ลักษณะทางกายภาพ 11 หน้า.
ISBN
หัวเรื่อง ผลงานวิชาการ, เทคโนโลยีสารสนเทศ,คอมพิวเตอร์
สารสังเขป ระบบฐานข้อมูลกลางทะเบียนคนหางานและทะเบียนนายจ้าง กรมการจัดหางาน
วันที่บันทึกข้อมูล 29/01/2561
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1ระบบฐานข้อมูลกลางทะเบียนคนหางานและทะเบียนนายจ้าง กรมการจัดหางาน113020400017434_0.pdf