ชื่อหนังสือ การควบคุมภายใน งานบริหารทั่วไปสำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี (ผลงานเรื่องที่ ๑)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ จรัสศรี สนามชัย
ชนิดเอกสาร MT
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 701 จ 161 ก 2560
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขานุการกรม , 2560
ลักษณะทางกายภาพ 17 หน้า.
ISBN
หัวเรื่อง ผลงานวิชาการ, การบริหารงาน,นโยบาย,แผนงาน, แนวปฏิบัติ
สารสังเขป การควบคุมภายใน งานบริหารทั่วไปสำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี
วันที่บันทึกข้อมูล 26/01/2561
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1การควบคุมภายใน งานบริหารทั่วไปสำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี173020400017432_0.pdf
2บรรณานุกรม, ภาคผนวก 1020400017432_1.pdf