ชื่อหนังสือ การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำหนังสือราชการให้ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ (ผลงานเรื่องที่ ๒)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ จรัสศรี สนามชัย
ชนิดเอกสาร MT
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 701 จ 161 ก 2560
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขานุการกรม , 2560
ลักษณะทางกายภาพ 12 หน้า.
ISBN
หัวเรื่อง ผลงานวิชาการ, การบริหารงาน,นโยบาย,แผนงาน, แนวปฏิบัติ
สารสังเขป การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำหนังสือราชการให้ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
วันที่บันทึกข้อมูล 26/01/2561
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำหนังสือราชการให้ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘124020400017431_0.pdf
2บรรณานุกรม, ภาคผนวก 1020400017431_1.pdf