ชื่อหนังสือ "Location Jobs " on Mobile (ผลงานเรื่องที่ ๑)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ภัทรานิษฐ์ ศรีทับทิม
ชนิดเอกสาร MT
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 710 ส 814 L 2560
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กองส่งเสริมการมีงานทำ , 2560
ลักษณะทางกายภาพ 17 หน้า.
ISBN
หัวเรื่อง ผลงานวิชาการ, การส่งเสริมการมีงานทำ,แนะแนวอาชีพ,ความต้องการจ้างแรงงาน,การรับงานไปทำที่บ้าน
สารสังเขป "Location Jobs " on Mobile
วันที่บันทึกข้อมูล 26/01/2561
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1"Location Jobs " on Mobile172020400017414_0.pdf