ชื่อหนังสือ การจัดทำกฎหมายส่งเสริมการมีงานทำ (ผลงานเรื่องที่ ๑)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สุนทรี วิลาทอง
ชนิดเอกสาร MT
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 710 ส 814 ก 2560
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กองส่งเสริมการมีงานทำ , 2560
ลักษณะทางกายภาพ 12 หน้า.
ISBN
หัวเรื่อง ผลงานวิชาการ, การส่งเสริมการมีงานทำ,แนะแนวอาชีพ,ความต้องการจ้างแรงงาน,การรับงานไปทำที่บ้าน
สารสังเขป การจัดทำกฎหมายส่งเสริมการมีงานทำ
วันที่บันทึกข้อมูล 26/01/2561
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1การจัดทำกฎหมายส่งเสริมการมีงานทำ124020400017413_0.pdf