ชื่อหนังสือ ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานของผู้มาใช้บริการ ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย กรุงเทพมหานคร (ผลงานเรื่องที่ ๑)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ พรรณี แสงมณี
ชนิดเอกสาร MT
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 710 พ 272 ช 2560
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน , 2560
ลักษณะทางกายภาพ 10 หน้า.
ISBN
หัวเรื่อง ผลงานวิชาการ, จัดหางานในประเทศ,ความต้องการแรงงาน
สารสังเขป ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานของผู้มาใช้บริการ ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย กรุงเทพมหานคร
วันที่บันทึกข้อมูล 26/01/2561
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานของผู้มาใช้บริการ ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย กรุงเทพมหานคร105020400017409_0.pdf